Radyo-Eren Her Türkü Bir İnsani ANLATİR..

Radyo-ErenDAYANIŞMA

Birliktelik, tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir amaç için birleşmiş, bir araya gelmiş olma durumu, beraberlik. Birleşmiş, bir arada olma durumu, vahdet.
Birlik, üyelerin birbirleriyle dayanışma içinde oldukları birbirlerine gerektiğinde, hem saldırıda hem savunmada, yardım ettikleri bir ittifaktır anlaşmadır. Birliğe aykırı davranan kişiler birlik sahibinin kararıyla birlikten çıkarılabilir. Birlik üyeleri birbirleriyle sürekli temas halinde olurlarsa daha organize işler yapılabilinir ve daha güzel sonuçlar elde edilir.
Dayanışma, bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir.
İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. 

Radyo- Eren kül­tür­le­rin yoz­laş­tı­rıl­dı­ğı, sa­na­tın ya­ban­cı­laş­tı­ğı bir dö­nem­de zi­fi­ri ka­ran­lık­ta ışık ola­rak doğ­du.

Ve zor ola­nı seç­ti, tür­kü­le­re sa­hip çık­tı, tür­kü­le­rin sus­ma­yan çığ­lı­ğı ol­du.

Gü­cü­nü halk­tan alan Rad­yo Eren çiz­gi­sin­den ve ya­yın po­li­ti­ka­sın­dan ödün ver­me­den yıl­lar­dır mü­zik­te ka­li­te ya­yın­da il­ke şia­rıy­la ya­yın­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. 
2012yı­lın­da ya­yın­la­rı­na baş­la­yan Rad­yo Eren , halk mü­zi­ği ve öz­gün mü­zik­le­rin seç­kin ör­nek­le­ri­ni El­bis­tan ve çev­re­si­ne ulaş­tır­dı. Bu­nun ya­nı sı­ra yap­tı­ğı can­lı se­vi­ye­li ya­yın­lar­la se­vi­len bir rad­yo ol­du­...

El­bis­tan ve çev­re­si­ne, ay­rı­ca afi­şi­nin bel­li bö­lü­mü­ne ka­dar ya­yın­la­rı­nı ulaş­tı­ran Rad­yo EREN 


sanalbasin.com üyesidir

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol